Obowiązek informacyjny RODO

Informacje udzielane przez Sense and Body Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
jako administratora danych osobowych
 (zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679)

 

 

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sense and Body Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Warszawie, ul. Alzacka 8, 03-972 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców,
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod
numerem KRS 0000159035, NIP: 536-17-21-930, REGON:015447991 (dalej: „Sense and Body”).

 

Ma Pani/Pan prawo:

  • w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
  • żądania od Sense and Body dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania, a także od dnia 25 maja 2018 roku - prawo do przenoszenia danych;
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, do którego kompetencji należy kontrola nad zgodnością z prawem przetwarzania danych osobowych; na dzień podpisania niniejszego oświadczenia jest to Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych;

 

Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez Sense and Body do celu
prawidłowego wykonania umowy oraz do celów marketingowych i akcji promocyjno-reklamowych.

 

Dane osobowe przetwarzane są przez Sense and Body na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody (od dnia 25 maja 2018 roku – na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwane ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych).

 

Sense and Body nie podejmuje względem przetwarzanych danych zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.

 

Podane dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat od dnia ich pozyskania (dla celów marketingowych
i promocyjno-reklamowych), w każdym przypadku przez okres niezbędny do wykonania umowy oraz rozpatrzenia
ew. roszczeń reklamacyjnych oraz przez okres ew. przedawnienia roszczeń z tytułu wykonania/niewykonania
umowy, jednakże nie dłużej niż do momentu ewentualnego odwołania zgody na przetwarzanie danych.  

 

Sense and Body nie planuje przekazywania danych osobowych odbiorcom, w szczególności nie zamierza
przekazywać danych osobowych zebranych od swoich Klientek/Klientów o państwa trzeciego.
Państwa dane w przypadku wysyłek umieszczane są tylko i wyłącznie na listach przewozowych firmy kurierskiej.